TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 172 - 195
TMS 2: 211 - 235
TMS 3: 274 - 298
TMS 4: 330 - 355
TMS 5: 385 - 409
TMS 6: 439 - 463
TMS 7: 493 - 517
TMS 8: 521 - 539

MIRNGKYFVRPERGDGDFKALFRSLALVGAGRPVDEKGIPQGPWTPDLLAEAISQIDANQSGIELRTVQHWFQDNKKGIS
AENIRWLARIFGCDDPDATSAWQAELSAANRRLGAKRREVQRIGGSSKSTSPETSLKKGTPSAVLKRDLVPRNMEPRRWL
ARRTEAMFDGQNALNLPIVVWAGSAMLAFLSYVIGTHSITYYPVPGLEKQVGFLWAPSWTVDRIVFVALFLFITSEVLHR
WKTDWRPSVAVGCEWASHNEWVRRLNDLSHMFGVILGICALVVFFGQWLGVYWPVLIRGVGGSSMVDWILVAIERPDVVT
VPEAIAVSGVANLYSCFVYWAYFSGLLLLFAVAGDFHALAGSPVAEPSYDRILGVFDIGNNLTRAVYCCAMLGILSATSI
KLNAAYLISDGQNILAWLLTDMLTVLGGTERRWSFLEQTAWPYITSFFVFFVTVFTYFACLARIQSGLAKASQHFARFHP
TKLQRSRELMRTSRSTWIRLSGAVGLLAVNFLLLGAFNGFSYLLILSVVVAVATVFSSDAKSPANPGRL