TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 19 - 37
TMS 2: 51 - 69
TMS 3: 91 - 116
TMS 4: 124 - 149
TMS 5: 155 - 180
TMS 6: 219 - 237
TMS 7: 243 - 261

MDHLKYQLKIMRHSPIRFVIYLIYLLSVWLMGSYLYMKQPLISPMLQSIRFSYYIAVAFSLVTFYSLYRSHQQKTEEVME
STPFHHSTSLMIFMSTIILLWSLIIFFILLATVLFQYYTKDSLIFLILTFSINVLFPIIIFQMIVYLIFKITHRILGFIV
YLIVIFITSPLFYSIKISVTSPLLSRIPDAFMNCFRLFYNNGQWAMNLQYGLQLEKPRIINLFLFAFLCLFLIISIRHKI
CKAISLITALTMIIYGTLPYSYYRLDDETLRHDLRDYGFYDQAMEQSIKKQDTNYSIASYKMNIDIDRYLQADVSMNMHA
KEESDVYWLTLSHDYHVKKIVCKDMKNYKIDKDHIALYLNRKMKNTNVQIIYEGYHPKYYSNDQSIMLPGFFAWYPFAGK
QQLFLEYPDMGEGYNIYNKNKSYYELHLKTRCKTVTNLDNTYKGYSDSLTLIGGKIKILSDPIIKNMLVYTSKDKNAPLE
TYFKDNIKKTNEIIKDVFDLDVHLDQKKIIIVSDDLGRNYSNNDYIIYDDYILTNDALLYSLSIDSTMSYYLNKNTHSSK
LAKLYNFSISSLDMKAPYKSIYNELLSSCAEDEIKYKDYIKQAVKNVGEEQFIKQSVKMLIEDYSDEEIFKKMQVKTRRD
WHGNI
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7