TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 43 - 61

MKKMKQRYCPEDRDGKEDFSARISHALPVRISHCLSAVYRPTLVPSYLFILLLFLLASCAKMGQPDGGWYDETPPRVLGA
SPAERATDVNSRKVSIYFDEFIKLENASEKVVVSPPQLEAPEIKATGKQITVSLQDKLQPNTTYTIDFSDAISDNNEGNP
LGNYTYSFSTGDHIDTLEVAGYVLDAENLEPIKGILVGLYSNQNDTAFLKQPMLRVSRTDSRGHFVIRGVAKGDYRIYAL
QDADGNYRYNQKSERIAFTPEVIMPSWKPDIRQDTLWTDTLHIKDIRQTPYTHFFPDDVVLNAFTATQTDRFFLKAERKE
ANHFTLFFSYGDADLPQIKGLNFNARDAFVTEPSLNQDTVTYWLRDTALVNQDTLRMQITYNTTDSMGGLVPKNDTLEVL
SKIPYARRLKRRQEEYDKWKKKQEKARERGKSYETEMPAAPLEVKFDVPSQMDPDQNPTFEVSSPIEKTDTARIHLYEKI
DTLWYRAKYQFGAEPGRPRSLKLISTWDPGHEYSLEVDSAAFTDIYGRVSGKYKQGIRIPSIDEYGTLVMTLQGMAGRNC
LLQLLNESDRPVKEVNAKDGKATFHYVRPGSYYLRLIVDDNDNGRWDTGDYATQRQPEAVYYYPKVIECKAKRDVQGTWN
PHLLPLFQQKPGAITKQKADTQRKAKSRNLERARSLGIPFPGETVQTGKQKVKKAKRKTSGKAMTDRG