TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 13 - 38
TMS 2: 46 - 67
TMS 3: 79 - 97
TMS 4: 103 - 125
TMS 5: 137 - 162
TMS 6: 168 - 188
TMS 7: 218 - 243
TMS 8: 249 - 268
TMS 9: 282 - 301
TMS 10: 305 - 330
TMS 11: 340 - 365
TMS 12: 371 - 393

MKTTANTMVLVNFLMLLSVTFTMRASTNMLMTVVPIFTKYVINADVFFVGLTATFYGIGAMASNIFVNGRISVDKTPKVV
FAFLAIMTIGIFVYIFSKNIYEVLILSGITGLSMGVVQPLLMTITNAIAPPEKRDRYIAAYTSALSLSLIFGVLVEGLIL
SSINVRYAFLIFFFIAFSSSIMMYVLSLKIRIPARSTKTRSFKEIISRASTSLKQGKVLFAMFGNISYAFPFILLITYGS
IIGKEYDGIAPSTFLYLLTLFYGISFLSRVILSIRQVRNKEFLMYAAFAASILGYLLIGIDTGVIMFMAALLILGFPHGS
IFPLSTSYIAASVDMEYMNIVYSVFLLIMDVIAFIIPFIFGLISELYNIKIAIYVTLVPMALLIGISVAFNVRDNRIKRI
AAIPEKV