TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 31 - 49
TMS 2: 57 - 82
TMS 3: 102 - 126
TMS 4: 134 - 151
TMS 5: 318 - 336
TMS 6: 374 - 399
TMS 7: 413 - 433
TMS 8: 474 - 493
TMS 9: 523 - 542
TMS 10: 624 - 649
TMS 11: 669 - 693
TMS 12: 705 - 730

MERKKVRGPNGAQETLMHSSRSHAVKRRCNSLFFGITTVWNNYGFDVMMYHLLCNELLVYTFFLMGVYSAICSIYGIIDL
SSPRTLLSSNSFTVMQGYGYKWVSFAVQLSAILAFVLYTKILLIYRRDLLRIQQLAHINVSSYALFLYNVRAKTRDEDII
TRINKDLTYLKGTFAVPEEMRRLAGKEKDPRHDTVQSSMPDTTNRQRRKRWGRAGEHEAEHHIDYISSLERIRDLNVYHA
KRRLAKLKTQYYDQIKANPQKLVPKRSSGASCLRRFGIAKFMQRYGLLRDGTWYKNAIKREQMRVQKLEAMSSETSKGMA
IVTFTLASAKAAFYNHRQSYFGDRYINIKGNVIRVTKAPPPNEVDWDNVHRGRALFFVMFLCCLLLSSLLTSIVYLITTV
IRAYQRILASQTTSVFMSLALSGSMYLVILLFDYMGRSLMTKIVQLERHHTTSAYETSYMLRYFIYIFINRLTPLYSRTI
LEYLNNIFINLFKPLNLNNSYFFKVIDFTKDWRWGKDTPGHDILIYVILATVFDNTLDVILHYLQPAAWGECHCKHRNND
TEHLIEQDDNDAADESTETVSLVTVDVRYHCGCRCEFCRVRTRDEETVRLKLEYSMLYCRMASLLTYILSFGYAQPIILP
IASLYFFLQNIVGKCKLVYLSKPGKRFSTSLSSYFCNVLLTFSYLFAAVTLAQGYLSSTIVSPMIALAISLPTVILFSTV
FNTITICALVRVFRCKRRAEKKTLHGDVNSRSYGMLSKEIEKERHFSKMPIYDPNIHGEYAYQPTVGYSEKECTKLDALL
AGTISAKVDDTSFADEVAGRRAPSRLKVSPTSSQAD
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7
TMS: 8
TMS: 9
TMS: 10
TMS: 11
TMS: 12