TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 14 - 34
TMS 2: 46 - 64
TMS 3: 94 - 112
TMS 4: 124 - 145
TMS 5: 153 - 173
TMS 6: 177 - 197
TMS 7: 215 - 235
TMS 8: 257 - 275
TMS 9: 305 - 325
TMS 10: 337 - 357
TMS 11: 363 - 383
TMS 12: 387 - 407
TMS 13: 425 - 443
TMS 14: 447 - 465

MLTKFKNILKNNKFNVIFKYSFIKYIALVIGFLKEIVNAKVLGPELLGVLGNLLLILNYLSYANLGILYSMNREYILYKD
KDERKARQVIYTSFTSLFILSIFFILCGFLSKLFIFKDATGEYLIYIFLIAIFQQFKMFFINYFRLVDNFTKINIIELIN
NAGTFLLIMLFIKNYKINAVLYSMIICGFITLIYGIINCEKLKININYNILKDLIYVGIPLLIYNLGFYILTTVDRIMIL
KYLKYEELGYYTFSNQIVSATLVFITSILFLYYPKAIKILNINENFNVKKVYNSIEKYTKYVELLGVLLCIVGVIFIKPF
VNIVVPNYEASINIYRVLVLGAIASQVSYFANVFIVSNKKQMYLIFLQFLTIILSIILNYIFLKLGFKVMGVSIATMITN
IIYSAMQYLIFLKILNQRKDYFNIMLKTYYKFILFVIILLIISTLKINYYIYIMILLASVFMLYKKDINDVVKKYI