TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 17 - 42
TMS 2: 50 - 75
TMS 3: 87 - 112
TMS 4: 124 - 142
TMS 5: 154 - 172
TMS 6: 180 - 198
TMS 7: 220 - 244
TMS 8: 252 - 277
TMS 9: 307 - 325
TMS 10: 333 - 356
TMS 11: 366 - 384
TMS 12: 388 - 411
TMS 13: 421 - 446
TMS 14: 450 - 474

MQMIDLIRKVLSNRVLLYVSSRYFVYALQFLLLIVIATKLGVTNYGSWGFFLLLLSYCNIINFGIANSVSYFLIQNKNNK
LLTRYYASASYILIAVMVIISFLFFIVSFYIAPTLFTKYHILDKIIFLSIIAAIQYVNTLFSNIYRVKNRLLELAIYQSS
IPFCMLIAIVVSPHNLLFDFLIYSYLIAHLFSLLIFIFRGQLPKFSLVPIIYIKQLLKKGFFLFVYNSCFYLIHSTTSLV
ISIFYSVDDYGLYSFSYSLGHSILLLLEAFTFVVFPKLVDKFYSAKKEEFSLLISIVRNNYIKLSHLLMYFALLCFPVIT
FFFSQYSGALQAMYITSLSILISTNAFGYNTLLLAKNYEKSISKVSILSLLLNVFIVVLIATVFKLSFVYAVMSMMIVYY
TFSLGCIILTNKMFNLKFSVFCIFNEAFEWELLIPFIIALAFALMQCYSLMFIPIIFFVILNYTSIKEITISIKRVIFRP
NIIDIN