TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 11 - 29
TMS 2: 72 - 97
TMS 3: 105 - 123
TMS 4: 131 - 149
TMS 5: 157 - 175
TMS 6: 189 - 213
TMS 7: 225 - 250
TMS 8: 287 - 305
TMS 9: 317 - 335
TMS 10: 349 - 367
TMS 11: 373 - 391
TMS 12: 468 - 493
TMS 13: 501 - 519

MMTKIKNINKIFIAISILFLILAIHPIFSSGIWTGSDWEVHAYRLSGVNYQISNHQFPLIFDFWSSNQQGYAWSLFYPPL
TTYLMALTYPIYALGISDLVQIKLIFLLLILFSFASCFYSTIKLSLSLKASILCAGIYICSPYFLTNIYVRFALGEVAAM
CFIPLFFLSLNYLILENKKFYITFITSSAGILLSNIPSCIPALLLALSFFLLNYKKINIFIIKKLLIASIFMIMACSFYI
FPLIYNFIYGDIYAFSGMSRNYEYMYNSAPGIYDAAINGFTGTSNKFYLSLGIAQLILTICALLKKVKMIRVCSALSLIL
FIMSTKLFPWNLINESMPIINIMQFPWRLLSTATILSSICTAYMLTTNSREVMITACVVIFITSVSVFSGSSLEKRSSLV
RNSFYPDYLNNTAAAPENYDYVKKVSISNQPVKLIHFEEGYPVYEVNSKESTEITLPVIFYHGYKIKIGNIITLPQNNRG
LISLAVPAGVSVLQLKYDYEYIIISYLISAVSILVMYLCHRRYLNLRDEG