TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 6 - 26

MKKFNLSLIAVLAISSASVIHASTLQEALKDGKVSGEVTLTTEERYFKKDIDSYYRDSAYGVGSFALKYETGVWNNLSLT
SKTRAYKTIWEKSRTKPTDTGTGDATGRFYEKDGVKQTVDIESLFLEYTPNSNINVKAGRQDLNSDWMNKIHDAVKIEAN
FENTSIEAIWSIRDGRVHARDYRPLEKMNENKGVYKLGIKQKFNDNISATAYGLVFPDAKEIYGAKLNLAYDDTKARFHY
AYSDEGKSLDKNSFKDVKSDIIDIMFSTSLFGFSPYLGYAKVSDDLAFPGYTTNTKSRESGEIIVPFEEGDYFYSRGAST
IYVGIGKVIGDFNATFLYGNTKYYKDPEGQDNKKNTVDEATLWLGYKITSDLKSNLGYTYVNEKDTNIGEYNQVNLTFTY
SF