TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 6 - 26

MKKFNLSLIAVLAISSASVIHASTLQEALKDGKVSGEVTLTTEERYFKKDIDSYYRDSAYGVGSFALKYETGVWNNLSLT
SKTRAYKTIWEKSRTKPTDTGTGDATGRFYEKDGVKQTVDIESLFLEYTPNSNINVKAGRQDLNSDWMNKIHDAVKIEAN
FENTSIEAIWSIRDGRVHARDYRPLEKMNENKGVYKLGIKQKFNDNISATAYGLVFPDAKEIYGAKLNLAYDDTKARFHY
AYSDEGKSLDKNSFKDVKSDIIDIMFSTSLFGFSPYLGYAKVSDDLAFPGYTTNTKSRESGEIIVPFEEGDYFYSRGAST
IYVGIGKVIGDFNATFLYGNTKYYKDPEGQDNKKNTVDEATLWLGYKITSDLKSNLGYTYVNEKDTNIGEYNQVNLTFTY
SF
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1