TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 24 - 45
TMS 2: 53 - 76
TMS 3: 106 - 127
TMS 4: 135 - 155
TMS 5: 161 - 183

MADKLYEAFKYVIKYELKSSIRRYIVLGAFDGILLSLSILLSSVISHFPISDITIAVFSGTIATAVSSTWNALVVELGEK
KAELERLEKQVLKSLRGTIYDYSGKISAVLSAISHGASPFLGLLVLYAYQYSRNYLVSLILGLVFLGILGLLYGEKLRDK
ALTMVQLIIAGLITSFLMLFIVK
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5