TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 15 - 32
TMS 2: 44 - 62
TMS 3: 68 - 86
TMS 4: 98 - 118
TMS 5: 132 - 152
TMS 6: 166 - 188
TMS 7: 194 - 211
TMS 8: 215 - 232
TMS 9: 238 - 255
TMS 10: 386 - 404
TMS 11: 410 - 430
TMS 12: 442 - 459

MKISKDKILSFNYNYMMFIILIIQPILDIVSYFAVKYGYTSYTTIIRMIFFMGITLYSFYISKRKKIYIGISGVIAIFWI
LHMVGCWKNGYQSIPQDIAMYLRTIQMPIFTLNFITIFEKEQKYTREIEKAYVTNYIIIISSIILSFLIGMPEYTYYGGI
GIKGWFAVGNSQSCIVSIMAPLGLCFAYRKKNKILFCATLLLECVNMYFFGTRVAFFSIYIVCISFAFFLVWNKKKDITV
YGSLFIALVVCSLFYKYSPCYVNQFKTNESFSEWNNEISKIKEDNKQQDQGKIDKKTYLETYNLYCEDLVKKYGLEKVIK
KYNYSTDSSDVISNRKLKINYNKLNMDEKGIWEHAFGYEYMEFIYNGTIYDPENDFPALYFQYGYVGVALYIIFILYFAI
ITIKYLLQNWSVISIELGSVGTSLILMLGIAQYSGNVLRRPNVSIYLSVMLAYIYYLCKMETNVREKDVNEQ