TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 41 - 60
TMS 2: 90 - 109
TMS 3: 127 - 146
TMS 4: 176 - 195
TMS 5: 215 - 233
TMS 6: 253 - 272
TMS 7: 375 - 393
TMS 8: 423 - 445
TMS 9: 463 - 481
TMS 10: 501 - 520
TMS 11: 536 - 555
TMS 12: 575 - 593
TMS 13: 609 - 627

MSLINLKSKDMYDEPINLWRTKQRVHYHHDVISKGNDNLQGTASGSTATINFQSGATSARNGSTAFFDNGAKSFQAKQQK
DKNRRTGNDAISSALSATYCKLLVLLGVCLPITEVISDQIPTYVYQGFYVYLYVGSILFVIFLYISAFRNRSLFNALKDY
HEKNSNVHLKHKVTHFGSFYLRVGAIAFAIGTMVYSGLEFGQFFELNGHPGCRDVFVAITPICRMVLCIAQVQFIFLNTT
YMDMARHKVTSRFGLMHMVATNLCEWLYVLVEETKHEIFHISQHEVDPAHDLVIHNSSMSRTDWAAVNESLHQHHHHHAL
NNTLVANVSSVIVNMTITPSPTPAAFSGCSRTTIMGALVQQLSPFLFPCTIEYSLICAVILFEMWKTVKSIPDIDKTRKN
SVKPAAAKPAHHFSVDCSQSHKGLFFGILIIVMTIISMIMYFVLYTQPGYELVATQEVTLWETFMYFMCAAAVITGMILM
RDLRYIKNTSDEHHSMDLDNLLLIVAQTGVYLYGMFSILGSYFAKWDTVPDRVEGIIAEVFGVVQTSLQTMFILHSSHRR
CRGTNQVRRKPGREIITFLLVANIAIWFVNTLIKGRAVFRESHLEFFGVWGWTIITHISMPLAIFYRFHSTICLFEVWKI
TYKAKAH