TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 69 - 89
TMS 2: 309 - 329

MASALIRRDIGGTYTELAEDEAERANISPEIRNEPDVEQEDANGGVFRDDVSSASHSSIFGKACLKNTFAVILIFIYLLL
MSVAVFLAYQTITDFREKLKHPVMSVSYQEVVTFDAPGIALYLAKAEVLSCKHYYHDHIQPLAHPSQRGATDCVTEHVNY
TDPFSNKTMKYALVVRGPRDVRKREVVFLQFRLNETEQDFSAIDYLLFSSFEEFQESPDKVLFMKNCELSYSIWTFSGGF
RTWVKMSLVKTTEEDGSQSVEFRQESSVVKYNDRRPTAERTDQLFFVVFEWKDPFIQEVRDIVTANQWNTIAILCGVFLA
LFKAAEFAKLSVKWMIKIKRRQQKIKTQELNQMS
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2