TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 25 - 45
TMS 2: 69 - 89
TMS 3: 103 - 123
TMS 4: 145 - 165
TMS 5: 179 - 199
TMS 6: 282 - 307
TMS 7: 313 - 333

MFSGVETTDSRSQTLLDIVVTIGKLAEMVLLSSDLLFFSTDILFXKTCMKMTKLPSYINTKNFFYPQASFGISANTFLLL
SHVFTLAFTHRVKPIDMTVSHLSLIHILLLFTKATLVSSDLFGSQNVQSNLGCKVAVFLSKVLRGLSISTTCLPSVLQAV
TISPSSSSLAKFKHISPNHALGFFLFSWVLNMSIAATFCSTLRPPPVGLGRSSVCHEALLFFAREQYAQEHVLHPSDIER
CHLPRVHGPLXWLHGDHFVXTXRGCPNTFTAPASPRVSPAKRASQTVLLLVSCFVFVYWVDFTFSFSVVVTWMNDPLLVW
FQILVVDSYATISPLVLNPSR