TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

MASILQTVKSCVWKKPVSEQVEIVTDVNDMKDDGDQSKQEVVHNDVKENESPNYDVDKKTDEMSDPKAQGNLIWRMSSGI
YSTATGAVGMGIGGAKWVANKSYDVGSSAAGYVKVPKLATFKKKDKKE