TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 116 - 135
TMS 2: 183 - 202
TMS 3: 351 - 369

MSEICFADYVYPSSCGTKRWEIVNILMDAYKEYTNQEPKFRCTPSDITFEVDIATGRAFNCSVIVGHEVSTYARVVRFNN
YTIGSAYNHSYALVTPVQDTPYDPTDSNGWEFLNPFTLPVWLLFLGVVLFAFIIQFAMRKYEIDVSTSSLNERCAETLSR
SILSAIGSLKLYASENRKIVRQLMSCCMALFSVFIMSLYSSNLINFFYYQSVPSAFGTTSSQHITVHPAYKNVISYEDLG
VYKGSSQDFTSSFMIPYGIYQTDTIPVIPNTWGGNLINSTTRLVMVGYYKSAYQLLFTQLATPQFIVFVNNYVEKRINEY
NTITTISADTNLNEHQSLPAPVLTLHNTWGIFVILLAGYILSLIFRITWTKKTGLGKLVFFNREDILDFFMAEKCSSIRD
NSSIPSPQTNTGTRVSDKTSATKKKGDKTSATKDSYMSKSPGFMELNV