TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>AJW81160.1 OmpF [Yersinia ruckeri]
MKRNILAVVIPALLVAGAANAAEIYNKDGNKLDLYGKVDARHQFSDNAGQDGDETYVRFGFKGETQITDQLTGYGQWEYN
IQANHAESQSTEGNKTRLGFAGLKFANYGSFDYGRNYGVIYDVNAWTDMLPVFGGDSLSASDNFMTGRSTGLATYRNTNF
FGMVDGLNFALQYQGKNEEGRDKVKDENGDGFGLSSTYDIGYGVTFGAGYSSSNRTVAQKDSTTADGDKAQVWNIGAKYD
ANNVYLAVMYAEALNTTPYGNKSDTIANKTQDIEITAQYQFDFGLRPSLGYVQSKGKDLFGATGAPIGDQDLVKYVSVGS
YYYFNKNMSTYVDYKINLLDKNDFTVANGINTDDVVGVGLVYQF