TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
��5{��������NT1_RAT EQUILIBRATIVE NUCLEOSIDE TRANSPORTER 1 (EQUILIBRATIVE NITROBENZYLMERCAPTOPURINE RIBOSIDE-SENSITIVE NUCLEOSIDE TRANSPORTER) (EQUILIBRATIVE NBMPR-SENSITIVE NUCLEOSIDE TRANSPORTER) (NUCLEOSIDE TRANSPORTER, ES-TYPE) - Rattus norvegicus (Ra
MTTSHQPQDRYKAVWLIFFVLGLGTLLPWNFFITATQYFTSRLNTSQNISLVTNQSCESTEALADPSVSLPARSSLSAIF
NNVMTLCAMLPLLIFTCLNSFLHQKVSQSLRILGSLLAILLVFLVTATLVKVQMDALSFFIITMIKIVLINSFGAILQAS
LFGLAGVLPANYTAPIMSGQGLAGFFTSVAMICAVASGSKLSESAFGYFITACAVVILAILCYLALPWMEFYRHYLQLNL
AGPAEQETKLDLISEGEEPRGGREESGVPGPNSLPANRNQSIKAILKSIWVLALSVCFIFTVTIGLFPAVTAEVESSIAG
TSPWKNCYFIPVACFLNFNVFDWLGRSLTAICMWPGQDSRWLPVLVACRVVFIPLLMLCNVKQHHYLPSLFKHDVWFITF
MAAFAFSNGYLASLCMCFGPKKVKPAEAETAGNIMSFFLCLGLALGAVLSFLLRALV