TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>tr|Q93AT9|Q93AT9_ERWCH Acr (Fragment) - Erwinia chrysanthemi.

DLMDSRAYDIMAKVGYWLDNDQRIQFSLNRYQIKGKMNYLGVTGDRNNGIAATSVSGRPIGDAPMNSVWSTSATYDNYNL
AGMKLNSLVYYQNYESLFGADNSGSFQDISIAPRNQLYDQSRVTSSRYGSKVALTKDDIWDDYLKATVGFDTLFDTGKQD
LWLTKRVYAPQMKYTDLSPFMQFDIQPIESLKITTGVRYEYARLDIDSFRTVAASTVSAPNNSVDVQGGRLSFNKTLYNV
GAVWTTPYQPLSLFANYSQGFGIPDVGRTLRSIRTAGQSVSMLQLEPIVTDNVETGFRIQKDPVEFELSYYRSTSKLGER
VVDVNGTFQSERQKTRIDGIETSLGYKVNDDHRLKFGYSHIQGWFDNDGNGSLDSKLDGLNIPPDRLTASWSANWTPQWS
SFIQANYAFDRIMDNRQMDFNGYVLFDAAVGYKLPKGKINLAVSNLFDKEYITYYSQSGNVSPLRYFSGRGRTVTLGYSV
DF